Demo một vài tính năng của Tata Concept

Demo Tata

Các bạn có thể tải demo tại đây


Name: Tata.exe
Size: 1114648 bytes (1088 KiB)
CRC32: 6C95161E
CRC64: 3F34556556EC1EF4
SHA256: D4C86FCB4FC6C0E27D3AC749B6AAEA10D76C981C6761057630B4629AF66F7F53
SHA1: F0471A3DCB1B4F6AF8BFECE2602EE4F982629C08
BLAKE2sp: A88D02BFAE81BA0BA9C2336BB16959BF3D7C3EEDEFAD3F8E09854EFBF0D3E766

FREE DOWNLOAD

Send download link to: